Vyrábíme automatické bazénové rolety na zakázku

Obchodní podmínky Výrobky a služby ASPAR spol. s r.o. IČO:26249260

1. VÝKLAD POJMŮ:

V těchto Standardních podmínkách prodeje znamená „Prodávající“ ASPAR spol. s r.o., IČO: 26249260, se sídlem Hybešova 545,66442 Modřice zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 39554; „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která zadává objednávku; „Zboží“ znamená zboží, výrobky nebo komponenty, jak je definováno v čl. 9 popsané v potvrzení objednávky Prodávajícím; „Služby“ znamenají služby popsané v potvrzení objednávky Prodávajícím; „Smlouva“ znamená písemnou dohodu (jejíž součástí jsou tyto Standardní podmínky prodeje) uzavřenou mezi Kupujícím a Prodávajícím na dodávku Zboží anebo poskytování Služeb; „Smluvní cena“ znamená cenu, kterou se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu za Zboží anebo Služby, dodávané, respektive poskytované na základě jednotlivých objednávek, a „Přidružená společnost Prodávajícího“ znamená jakoukoliv společnost, která je v současné době přímo či nepřímo ovládána mateřskou společností Prodávajícího. Pro účely této definice je společnost přímo ovládána jinou společností či jinými společnostmi nebo je její či jejich dceřinou společností, která vlastní 50 % a více akcií nebo obchodní podíl o velikosti 50 % a více, k nimž jsou připojena práva hlasovat na valné hromadě takové společnosti. Společnost je nepřímo ovládána jinou společností či společnostmi, pokud lze určit řadu společností počínající takovou jinou společností či společnostmi a končící výše uvedenou konkrétní společností, které jsou provázány tak, že každá společnost v řadě je přímo ovládána jednou nebo více společnostmi, které takové společnosti ve výše uvedené řadě předcházejí.

2. SMLOUVA:

2.1 Veškeré objednávky musí být učiněny písemně a jsou přijímány dle těchto Standardních podmínek prodeje. Pro Prodávajícího nebudou závazné žádné podmínky předložené Kupujícím ani žádná prohlášení, záruky, ručení ani jiná tvrzení, která Prodávající neuvede v cenové nabídce, případně v Potvrzení objednávky, nebo výslovně písemně neschválí; ustanovení § 1740 odst. 3 a 1751 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“ nebo i jen „o.z.“), se vylučuje.

2.2 V případech, kdy Kupující požaduje, aby Zboží odpovídalo normám či specifickým předpisům anebo aby toto Zboží bylo akceptováno kontrolními nebo inspekčními orgány, musí být k cenové poptávce nebo objednávce vystavené Kupujícím připojena technická specifikace a veškeré podmínky, které Kupující požaduje, aby Prodávající splnil. Specifikace Kupujícího a jakékoliv podmínky se uplatní pouze, pokud je Prodávající akceptuje písemným potvrzením při doručení cenové nabídky nebo nabídky Prodávajícího Kupujícímu (a to v rozsahu, který akceptuje). Náklady, které vzniknou z důvodu či v souvislosti s povinností Prodávajícího jednat v souladu se specifikacemi či podmínkami Kupujícího, ponese Kupující.

2.3 Smlouva nabývá účinnosti v den, kdy Prodávající písemně potvrdí přijetí objednávky Kupujícího ve formě Potvrzení objednávky nebo v den splnění všech odkládacích podmínek sjednaných touto Smlouvou, podle toho, které datum nastane později (dále jen „Den účinnosti“). V případě, že se podrobné údaje o Zboží nebo Službách uvedené v cenové nabídce Prodávajícího liší od údajů uvedených v Potvrzení objednávky, platí údaje uvedené v Potvrzení objednávky.

2.4 Tuto Smlouvu lze upravovat a měnit pouze písemně a na základě dohody obou stran. Prodávající si však vyhrazuje právo provádět drobné úpravy anebo inovaci Zboží, způsobem, který neovlivní vlastnosti výrobků dohodnuté ve smlouvě ještě před dodávkou pod podmínkou, že nebude negativně dotčena funkce Zboží, Smluvní cena ani dodací lhůta.

3. PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY A CENY:

3.1 Cenovou nabídku Prodávajícího (pokud nedojde k jejímu stažení) lze přijmout ve lhůtě stanovené touto cenovou nabídkou, nebo pokud tato lhůta není v nabídce stanovena, do třiceti (30) dnů od data jejího vystavení.

3.2 Ceny jsou pevně stanoveny pro dodávku během lhůty uvedené v cenové nabídce Prodávajícího nebo podléhají pravidlu pro změnu ceny týkajícímu se Zboží nebo materiálů, jak je připojeno k nabídce, a není v nich zahrnuta: (a) daň z přidané hodnoty a (b) jakékoliv podobné či jiné daně, poplatky, dávky nebo jiné podobné poplatky vzniklé mimo Českou republiku v souvislosti s plněním této Smlouvy.

3.3 Ceny (a) jsou za Zboží dodané z továrny (EXW – Ex works) – místa expedice Prodávajícího a nezahrnují náklady na přepravu, pojištění a manipulaci, a (b) pokud není stanoveno jinak v cenové nabídce Prodávajícího, nezahrnují ani balné. Pokud bude zboží zabaleno, převádí prodávající na kupujícího také vlastnické právo k obalům a obaly jsou nevratné.

4. PLATBA:

4.1Neuvede-li Prodávající v cenové nabídce nebo Potvrzení objednávky jinak, musí být platba provedena do třiceti (30) dnů od data vystavení faktury: (a) v plné výši, bez započtení, protipohledávky či srážky jakéhokoliv druhu (s výjimkou případů, kdy toto nelze ze zákona vyloučit) s tím, že použití ustanovení § 1933 odst. 1 o.z. se vylučuje a (b) v měně uvedené v cenové nabídce Prodávajícího nebo v Potvrzení objednávky. Na zboží bude vystavena faktura kdykoliv poté, co bude Kupujícímu oznámeno, že je zboží připraveno k expedici. Služby budou vyúčtovávány měsíčně se zpětnou platností, nebo pokud budou vyúčtovány dříve, po jejich poskytnutí. Aniž by tím byla dotčena ostatní práva Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající právo na: (i) úročení jakékoliv částky v prodlení úrokem z prodlení 8.05% (osm celých pět setin procent) ročně z dlužné částky (nebo vyšší sazbou stanovenou příslušným právním předpisem) ode dne splatnosti dlužné částky do dne, kdy tuto platbu obdrží Prodávající anebo (ii) zastavení plnění Smlouvy (včetně zrušení dodávky a odstoupení ohledně nesplněného zbytku plnění), pokud Kupující porušil Smlouvu podstatným způsobem, a to zejména tak, že neprovedl platbu v době její splatnosti dle Smlouvy nebo jiné dohody nebo pokud z chování Kupujícího nepochybně vyplývá, že Kupující poruší Smlouvu tím, že výše uvedené neučiní, a nedá-li na výzvu Prodávajícího přiměřenou jistotu anebo (iii) požadovat kdykoliv takové zajištění platby, které bude Prodávající považovat za přiměřené a (iv) odstoupení od Smlouvy. Právo Prodávajícího na náhradu škody pro případ prodlení Kupujícího není ustanovením předchozí věty dotčeno.

4.2Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.
Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu.

5. DODACÍ LHŮTA:

5.1 Pokud Prodávající nestanoví ve své cenové nabídce nebo v Potvrzení objednávky jinak, počínají všechny lhůty určené pro dodávku nebo dokončení běžet ode Dne účinnosti a je třeba je považovat za lhůty přibližné, kterými se nezakládají žádné smluvní závazky. Překročení dodací lhůty nezakládá automaticky nárok Kupujícího na odškodnění anebo platbu pokut. Pro vyloučení všech pochybností Prodávající a Kupující prohlašují, že dodací lhůty se sjednávají ve prospěch Prodávajícího a překročení dodacích lhůt Prodávajícím není podstatným porušením této Smlouvy. Bez předchozí písemné výzvy Kupujícího, ve které bude Prodávajícímu poskytnuta přiměřená náhradní dodací lhůta, nezakládá překročení dodacích lhůt právo Kupujícího od smlouvy odstoupit, právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo jiné sankce za prodlení Prodávajícího, ledaže je toto ujednání v rozporu s takovým ustanovením občanského zákoníku, od kterého se nelze odlišným ujednáním Prodávajícího a Kupujícího odchýlit.

5.2 Pokud bude Prodávající v prodlení z důvodů na straně Kupujícího nebo mu bude v důsledku jednání či nejednání Kupujícího nebo jeho zástupců (zejména nikoli však výlučně v důsledku neuvedení specifikace anebo neposkytnutí všech údajů k pracovním výkresům anebo informací, které Prodávající důvodně potřebuje k řádnému plnění svých závazků dle této Smlouvy) bráněno v plnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, bude dodací lhůta/lhůta k dokončení a Smluvní cena odpovídajícím způsobem upravena.

5.3 Pokud dojde k prodlení v dodávce v důsledku jednání nebo nejednání Kupujícího či na základě jeho žádosti nebo pokud bude informován, že je Zboží připraveno k odeslání, a Kupující dodávku nepřevezme, případně nevydá odpovídající pokyny k přepravě, má Prodávající právo umístit Zboží do vhodného skladu na náklady Kupujícího a Kupujícího o této skutečnosti informovat. Má se za to, že dodávka je splněna po umístění Zboží do skladu a riziko spojené se Zbožím přechází na Kupujícího a Kupující je povinen provést odpovídající platbu ve prospěch Prodávajícího.

6. VYŠŠÍ MOC:

6.1 Plnění z této Smlouvy (s výjimkou závazku Kupujícího zaplatit veškeré částky splatné Prodávajícímu v souladu s touto Smlouvou) bude pozastaveno (bez vzniku jakékoli odpovědnosti), pokud vzniknou překážky plnění nebo dojde k prodlení v plnění v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu dotčené strany, což zahrnuje zejména: vyšší moc, válku, ozbrojený útok nebo teroristický útok, povstání, požár, výbuch, nehodu, povodeň, sabotáž, rozhodnutí či úkony vlády (zejména zákaz vývozu či opětovného vývozu nebo neudělení či odvolání příslušných povolení k vývozu či jakékoli jiné okolnosti uvedené v článku 14) nebo stávku, výluku nebo soudní příkaz. Prodávající bude zproštěn všech závazků dle této Smlouvy, aniž by mu v této souvislosti vznikla jakákoliv odpovědnost, dokud mu budou výše uvedené okolnosti bránit v plnění této Smlouvy a/nebo by v jejich důsledku docházelo k prodlení v plnění.

6.2 Pokud u kterékoliv strany dojde k prodlení nebo strana nemůže plnit své závazky z důvodů uvedených v tomto článku po dobu delší než sto osmdesát (180) po sobě jdoucích kalendářních dnů, může kterákoliv ze stran písemně odstoupit v té době od nesplněné části Smlouvy, aniž by jí tím vznikla jakákoliv odpovědnost, s tím, že Kupující bude povinen zaplatit odůvodněné náklady a výdaje na jakoukoliv nedokončenou práci a na všechno Zboží dodané a Služby poskytnuté k datu ukončení.

7. PŘEVZETÍ DODÁVKY, KONTROLA A REKLAMACE

7.1 Kupující je povinen zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo neodpovídá uvedenému množství a popisu, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Při přebírání zboží zaslaného prostřednictvím přepravce je kupující povinen zkontrolovat i stav balíku se zbožím při předání dopravcem, zejména neporušenost povrchu kartonu. V případě zjevného porušení obalu, tvarové deformace, silného znečištění balíku nebo podezření na neoprávněné vniknutí do zásilky či jejího poškození během přepravy kupující má právo odmítnout balík od přepravce převzít. Přepravce je povinen kupujícímu vystavit v takovém případě protokol o reklamaci či jiný dokument se záznamem o zjištěném stavu balíku, který pak slouží kupujícímu jako doklad o oprávněném odmítnutí zboží a zakládá nárok na zaslání nového, bezvadného zboží od prodejce. Nové, bezvadné zboží může prodejce zaslat kupujícímu jen na základě platného a potvrzeného dokumentu od přepravce o reklamaci či ztrátě balíku. Prodejce pak na základě protokolu uplatňuje u přepravce náhradu škody vzniklé poškozením či ztrátou zboží během přepravy.

Při převzetí zboží u výrobce, je Kupující povinen zkontrolovat dodávku při převzetí okamžitě, pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo neodpovídá uvedenému množství a popisu oproti potvrzené objednávce, reklamuje kupující zásilku přímo výrobci a to okamžitě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího, popřípadě od dopravce, který mu zboží dopravil. Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny.

7.2 Prodávající může dodávky realizovat po částech, a pokud k tomu dojde, každá dodávka představuje samostatnou zakázku. Pokud Prodávající nedodá jednu nebo více částí dodávky v souladu s jejich podmínkami, neopravňuje to Kupujícího, aby ukončil celou Smlouvu nebo ji považoval za vypovězenou.

8. VADY PO DODÁVCE:

8.1 S výhradou ostatních ustanovení této Smlouvy zaručuje Prodávající nezpochybnitelný nárok a ničím nezatížené užívání Zboží,a že ve všech významných aspektech bude Zboží vyrobené Prodávajícím a/nebo jeho Přidruženou společností odpovídat příslušným písemným specifikacím Prodávajícího a bude prosto vad materiálu a provedení, a že Služby budou Prodávajícím nebo jeho Přidruženou společností poskytovány s vynaložením všech dovedností, pozornosti a řádné péče a v souladu s řádnou technickou praxí. Prodávající napraví, opravou nebo dle svého uvážení dodáním náhradní součásti nebo součástí Zboží, jakékoliv vady, které se při řádném užívání, péči a údržbě objevily na Zboží vyrobeném v podniku Prodávajícího nebo jeho Přidružené společnosti, a o kterých byl Prodávající písemně informován do dvanácti (12) kalendářních měsíců od jeho dodávky (dále jen „Záruční doba“) a jejichž příčinou je pouze špatný materiál či provedení za podmínky, že vadné položky byly vráceny Prodávajícímu na náklady Kupujícího ve lhůtě stanovené prodávajícím. Během Záruční doby písemně požádá Kupující a Prodávající předem schválí a autorizuje každé vrácení vadného Zboží, které bude zasláno na náklady Kupujícího, včetně pojištění, na adresu určenou Prodávajícím v písemném souhlasu s vrácením vadného Zboží. V případech, kdy se dle přiměřeného úsudku Prodávajícího zjistí, že vady vráceného Zboží nevyplývají výhradně z vadného materiálu nebo provedení, nebo v případech, kdy se zjistí, že vady vyplývají z nevhodného užívání, péče a údržby, vrátí Prodávající Zboží na náklady Kupujícího. Nahrazené Zboží nebo součásti Zboží se stanou majetkem Prodávajícího. Prodávající na své náklady dodá opravené nebo nahrazené části do místa Kupujícího v České republice, nebo pokud se Kupující nachází mimo Českou republiku, formou FCA v České republice. Prodávající napraví vady Služeb, které poskytuje či které poskytuje Přidružená společnost Prodávajícího a o jejichž vadném poskytování byl Prodávající neprodleně informován, do devadesáti (90) dnů od ukončení poskytování takových Služeb. Zboží nebo Služby opravené, nahrazené či napravené v souladu s tímto článkem, podléhají výše uvedené záruce po dosud zbývající Záruční dobu.

8.2 Prodávající nenese, ani žádná jeho Přidružená společnost, odpovědnost za žádné vady způsobené v důsledku úmyslného poškození, nedbalosti, nesprávného užívání nebo užívání za jiným účelem, než stanovil Výrobce. Dále nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, materiály či provedením vytvořenými, dodanými či specifikovanými Kupujícím, vady vzniklé v důsledku nedodržení požadavků Prodávajícího či Výrobce na skladování, instalaci, provoz či životní prostředí, vady vzniklé nesprávnou údržbou, úpravami či opravami, ke kterým nedal Prodávající svůj předchozí písemný souhlas, ani za vady vzniklé v důsledku užívání neoriginálních náhradních dílů. Náklady Prodávajícího vzniklé v souvislosti s vyšetřováním a napravováním těchto vad budou na požádání uhrazeny Kupujícím. Po celou dobu zůstává Kupující výhradně odpovědný za přiměřenost a přesnost všech informací, které poskytuje.

9. PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ:

9.1 Výrobky firmy ASPAR spol. s r.o. jsou chráněny průmyslovými vzory a ochrannou známkou (dále jen „Práva vyplývající z duševního vlastnictví“), kupující se zavazuje, že nebude tyto práva porušovat a nebude ani předávat informace třetí straně.

9.2 Zaměstnanci Kupujícího musí dodržovat, pokud se budou nacházet v prostorách Prodávajícího, Výrobce a/nebo Přidružené společnosti Prodávajícího, příslušná pravidla Prodávajícího, Výrobce a/nebo Přidružené společnosti Prodávajícího platná pro dané místo i pokyny Prodávajícího, Výrobce a/nebo Přidružené společnosti Prodávajícího, zejména pokyny týkající se bezpečnosti, zabezpečení a důvěrných informací.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012